TARPTAUTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA (prof. dr. D. Jočienė) (16 ak. val.)

Mokymų aktualumas advokato ir advokato padėjėjo veiklai

 • Žmogaus teisės ir jų gynimas yra vienas pirminių ir pačių svarbiausių advokatūros tikslų. Be žmogaus teisių ir jų apsaugos pagrindų tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu išmanymo advokatas negalės tinkamai atstovauti žmogaus įvairiuose teisiniuose/teisminiuose procesuose ir ginčuose, nesugebės tinkamai rengti reikalingų dokumentų, o tuo pačiu ir tinkamai atstovauti žmogaus ir ginti jo teises.
 • Kadangi Lietuvos Respublika yra tiek Jungtinių Tautų, tiek Europos Tarybos valstybė narė, dalyvaujanti iš esmės visose tiek universalaus pobūdžio, tiek regioninio pobūdžio tarptautinėse sutartyse žmogaus teisių srityje, Lietuvos advokatams yra būtinos dalykinės žinios apie tarptautinės žmogaus teisių apsaugos sistemos pagrindus, šiose sistemose veikiančius žmogaus teisių gynybos mechanizmus, pagal atitinkamas tarptautines sutartis ginamas ir saugomas žmogaus teises ir pagrindines laisves, taip pat advokatai turi žinoti, kaip kreiptis į tarptautinius neteisminius ir teisminius organus, gindami žmogaus teises, bei kaip tinkamai parengti (užpildyti) reikiamus procesinius dokumentus minėtoms tarptautinėms institucijoms. Advokatai taip pat turi turėti profesionalių žinių ir sugebėti tinkamai atstovauti savo ginamus asmenis ir šių tarptautinių institucijų, ypač Europos Žmogaus Teisių Teismo, viešuosiuose posėdžiuose, taip pat tinkamai ir laiku pateikti pastabas ar atsiliepimus į visus minėto Teismo prašymus.
Mokymų tikslas – supažindinti su aktualiais tarptautinės žmogaus teisių apsaugos sistemos pagrindų klausimais, šiose sistemose veikiančiais žmogaus teisių gynybos mechanizmais, pagal atitinkamas tarptautines sutartis ginamų ir saugomų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių specifika bei procesinių dokumentų tarptautinėse institucijose rengimo ir teikimo specifika, įgalinti perteiktas žinias tinkamai taikyti praktinėje veikloje.
Uždaviniai:
 • Suteikti žinių apie Tarptautinės žmogaus teisių apsaugos sistemos pagrindus bei principus tarptautiniu lygmeniu (tiek universaliu, tiek regioniniu);
 • Suteikti žinių apie tarptautiniu lygmeniu ginamas žmogaus teises ir pagrindines laisves;
 • Supažindinti su Jungtinių Tautų rėmuose veikiančia žmogaus teisių apsaugos sistema/sistemomis, ypatingą dėmesį skiriant Visuotinės žmogaus teisių chartijos dokumentams bei JT Žmogaus Teisių Komiteto praktikai bei šio Komiteto priimtų rekomendacijų įgyvendinimui;
 • Supažindinti su Europos Tarybos veikla žmogaus teisių apsaugos srityje, ypatingą dėmesį skiriant Europos žmogaus teisių konvencijai bei ypač didelį dėmesį skiriant Europos Žmogaus Teisių Teismo veiklai, jo reformoms bei jo formuojamai praktikai, aiškinant ir taikant atitinkamus Konvencijos ir jos Papildomų Protokolų straipsnius;
 • Supažindinti su Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika Konvencijoje ir jos Protokoluose garantuojamų teisių ir laisvių atžvilgiu, didelį dėmesį skiriant Teismo Didžiosios kolegijos (Grand Chamber) byloms; detaliai analizuojant įvairias Konvencijoje ir jos Protokoluose garantuojamas materialines teises bei atitinkamų ginamų teisių procedūrinius aspektus;
 • Supažindinti su lietuviškomis bylomis Europos Žmogaus Teisių Teisme ir jų problematika bei minėtų sprendimų įgyvendinimu;
 • Supažindinti su ES Pagrindinių teisių chartija ir joje ginamomis teisėmis;
 • Aptarti tarptautiniuose (įskaitant teisminius) organuose formuojamą praktiką lietuviškose bylose;
 • Supažindinti advokatus su individualių skundų į tarptautinius (įskaitant teisminius, inter alia Europos Žmogaus Teisių Teismą) organus rengimo tam tikrais aspektais bei keliamais reikalavimais individualių peticijų pateikimui.

Vieta

Mokymų programa

 1. Tarptautinės žmogaus teisių apsaugos pagrindai universaliu ir regioniniu lygmeniu;
  A.Jungtinių Tautų žmogaus teisių apsaugos sistemos pagrindai, principiniai požymiai:
  1. Peticijos prieš Lietuvos Respubliką JT Žmogaus Teisių Komitete, jose nustatyti žmogaus teisių pažeidimai, minėto Komiteto rekomendacijų vykdymas.
  2. Jungtinių Tautų (toliau – JT) Žmogaus Teisių Komiteto veikla, individualios peticijos teisė. JT Žmogaus Teisių Komiteto praktika;
  3. 1966 m. Tarptautinis Pilietinių ir Politinių teisių paktas ir jo Papildomi Protokolai. Šių tarptautinių dokumentų nuostatos, jose ginamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, įgyvendinimo mechanizmo pagrindai;
  4. Tarptautinės žmogaus teisių chartijos dokumentai, jų nuostatos, šių dokumentų svarba žmogaus teisių apsaugos vystymuisi;
   B. Europos Taryba – regioninis žmogaus teisių apsaugos sistemos lygmuo:
   1. 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – Europos žmogaus teisių konvencija arba Konvencija) ir jos Papildomi Protokolai, jos priėmimo svarba, joje numatytos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, įgyvendinimo mechanizmo ypatumai;
   2. Europos Žmogaus Teisių Teismas, įvykdytos Teismo efektyvumo stiprinimo reformos;
   3. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija; Teismo naudojami žmogaus teisių ir laisvių aiškinimo metodai (dinaminis aiškinimo metodas, valstybių vertinimo laisvė (margin of appreciation), Europos valstybių konsensusas (European consensus) ir pan.);
   4. Peticijos prieš Lietuvos Respubliką Europos Žmogaus Teisių Teisme. Lietuviškų bylų patirtis, pamokos, bylų sprendimų įgyvendinimas. Europos žmogaus teisių konvencija Lietuvos teisėje.
    2. Europos Sąjungos (toliau – ES) Pagrindinių teisių chartija, joje įtvirtintos žmogaus teisės ir laisvės.

Lektoriai

Prof. dr. Danutė Jočienė

Mykolo Romerio teisės mokyklos Tarptautinės ir ES teisės instituto profesorė, LR Konstitucinio teismo teisėja, buvusi EŽTT teisėja.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Praktiniai mokymai
VAIKO NUOMONĖS IŠKLAUSYMAS MEDIACIJOJE
5 temos-40 akad. val.

Vilnius (Spalio 11,12,18,19,26 dienomis) 550.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių