Privatumo politika


MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO PRIVATUMO POLITIKA

Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.
Universitetas siekia rūpintis duomenų subjekto asmens duomenų apsauga ir privatumu.
Ši Universiteto privatumo politika (toliau – Politika) skirta informuoti, kaip ir kokiomis taisyklėmis vadovaujantis, Universitetas tvarko naudotojo asmens duomenis.
 
  • BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šioje Politikoje vartojami terminai:
1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba ją tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal identifikatorių, pavyzdžiui, pagal vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
1.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Universitete.
 
  • ASMENS DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS

2. Asmens duomenys Universitete tvarkomi studijų proceso, mokymų organizavimo ir vidaus administravimo tikslais. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Universiteto turto, informacijos, darbuotojų, studentų ir kitų trečiųjų asmenų saugumą, užkirsti kelią, kontroliuoti ir atskleisti neteisėtas veiksmas bei užtikrinti veiksmingą tokių atvejų tyrimą (pavyzdžiui, stebėjimas vaizdo kameromis).
 
  • UNIVERSITETO RENKAMI ASMENS DUOMENYS

3. Universitetas renka šiuos duomenų subjektų asmens duomenis:
3.1. pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas;
3.2. ūkinės veiklos duomenis, tokius kaip darbovietė (darbovietės) ir jos kontaktiniai duomenys, pareigos, vykdomos funkcijos;
3.3. dokumentus, patvirtinančius kvalifikaciją ir patirtį, tokius kaip diplomus, kvalifikacijos sertifikatus, pažymėjimus, išrašus iš darbinės ar mokymosi veiklos istorijos, pažymius ir pan.;
3.4. duomenis apie vaikus;
3.5. finansinius duomenis, tokius kaip atsiskaitomosios sąskaitos numeris, atlyginimo ir kitų išmokų dydis, duomenis apie stipendijas, pensijų kaupimą;
3.6. vaizdą ir kitus į stebėjimo kamerą patenkančius duomenis;
3.7. duomenis apie Universiteto organizuojamos mokymų dalyvius, tokius kaip vardas, pavardė, kontaktinė informacija (el. paštas, telefonas), adresas, darbovietė;
3.8. duomenis apie studentus, egzaminų ar įskaitų įvertinimus, kitus studijų pasiekimus;
3.9. duomenis apie mokslinę veiklą, asmenų dalyvavimą projektuose, konferencijose ir pan.
4. Universitetas turi teisę rinkti duomenų subjekto asmens duomenis, jei jis yra susijęs su Universiteto klientais – juridiniais asmenimis, pavyzdžiui, jei duomenų subjektas yra juridinio asmens:
4.1. vadovas;
4.2. akcininkas;
4.3. valdybos ar kito valdymo organo narys;
4.4. atstovas, veikiantis pagal įgaliojimą.
5. Taip pat renkami duomenis, kuriuos Universitetą įpareigoja rinkti galiojantys teisės aktai.
 
  • ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

6. Universitetas asmens duomenis tvarko, vadovaudamasis šiais principais:
6.1. teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo – Universitetas asmens duomenis tvarko teisėtais, sąžiningais ir skaidriais būdais, kurie būtini Universiteto veiklai vykdyti;
6.2. tikslo apribojimo – Universitetas, atsižvelgdamas į mokslo ir studijų institucijų veiklos ypatumus, asmens duomenis saugo ir naudoja pagal aiškiai apibrėžtus tikslus;
6.3. duomenų kiekio mažinimo – Universitetas periodiškai (numatoma atskiruose Universiteto vidaus teisės aktuose) peržiūri saugomų, tvarkomų asmens duomenų apimčių tikslingumą;
6.4. tikslumo – pastebėjus, kad Universiteto saugomi, tvarkomi asmens duomenys reikalauja patikslinimo, korekcijų, atnaujinimų, Universitetas privalo atlikti atitinkamus pakeitimus;
saugojimo trukmės apribojimo – atskirais Universiteto vidaus teisės aktais nustatoma maksimali tvarkomų asmens duomenų saugojimo trukmė;
6.6. vientisumo ir konfidencialumo – Universitetas rūpinasi, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
 
  • DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7. Išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis, duomenų subjektas turi teisę:
7.1. susipažinti su Universiteto apie jį surinktais ir saugomais duomenimis bei būdais, kuriais jie yra tvarkomi;
7.2. reikalauti, kad būtų ištaisyti Universiteto apie jį tvarkomi duomenys, jei jie yra netikslūs, klaidinantys;
7.3. reikalauti, kad būtų atnaujinti asmens duomenys, jei jie yra pasenę;
7.4. papildyti asmens duomenis, kuriuos tvarko Universitetas;
7.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi neprivalomi asmens duomenys.
8. Teisė būti pamirštam gali būti įgyvendinama nepilna apimtimi tik BDAR ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktais numatytais atvejais.
9. Duomenų subjekto teisės nėra absoliučios, todėl vadovaujantis teisės aktų nuostatomis ir atsižvelgiant į kreipimosi turinį dėl teisių įgyvendinimo pagal kiekvieną kreipimąsi, bus priimamas atskiras sprendimas.
10. Kreiptis dėl šių teisių įgyvendinimo turi teisę ir tinkamai įgalioti asmenys.
 
  • ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

11. Universitetas viešai skelbia su asmens duomenų apsauga susijusius teisės aktus savo interneto svetainėje adresu https://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/dap/teises-aktai/.
 
  • DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

12. Iškilus klausimams dėl šios Politikos ar su duomenų subjekto asmens duomenų apsauga susijusių teisių Universitete įgyvendinimu, reikėtų kreiptis į Universiteto duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@mruni.eu arba paštu adresu Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, laišką adresuojant duomenų apsaugos pareigūnui.

Prenumeruoti naujienlaiškį:

Artimiausi mokymai

MEDIATORIAUS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO DIRBTUVĖS
prof. dr. A. Tvaronavičienė ir lekt. O. Intė
20 ak.val.

Vilnius 250.00 €
Daugiau

Praktiniai mokymai
VAIKO NUOMONĖS IŠKLAUSYMAS MEDIACIJOJE
5 temos-40 akad. val.

Vilnius (Spalio 11,12,18,19,26 dienomis) 550.00 €
Daugiau

Patyrę dėstytojai

Vidutinė dėstytojo patirtis yra 10 metų

Kokybiški mokymai

Vidutinis mokymų įvertinimas yra 9/10

Didelis pasirinkimas

Net 10 skirtingų mokymų krypčių